VirtualGL 編譯方法通用(於 64-bit OS) [論壇 - Ubuntu 非官方發行版討論]


正在瀏覽:   1 名遊客


 到底部   前一個主題   下一個主題  [無發表權] 請登錄或者註冊VirtualGL 編譯方法通用(於 64-bit OS)
會員三級
註冊日期:
2017/3/23 10:15
所屬群組:
已註冊使用者
等級: 10
HP : 0 / 247
MP : 46 / 3311
EXP: 88
離線
Build VirtualGL

建置依賴
libjpeg-turbo、libxv、libglu、libxtst

## 下載原始碼
git clone https://github.com/VirtualGL/virtualgl.git
cd virtualgl

## Debian 依賴
sudo apt-get install cmake libxv-dev libxtst-dev libglu1-mesa-dev libturbojpeg0-dev opencl-headers libxcb-keysyms1-dev
sudo apt-get install g++-multilib libxv-dev:i386 libxtst-dev:i386 libglu1-mesa-dev:i386 libturbojpeg0:i386

## ArchLinux 依賴
sudo pacman -S cmake mesa libxv glu libjpeg-turbo libxtst mesa-libgl libxtst xcb-util-keysyms
sudo pacman -S gcc-multilib lib32-libxv lib32-glu lib32-libjpeg-turbo lib32-mesa lib32-mesa-libgl lib32-libxtst

## Fedora 依賴
sudo dnf install cmake gcc-c++ opencl-headers
sudo dnf install libXtst-devel libXv-devel mesa-libGLU-devel turbojpeg-devel xcb-util-keysyms-devel ocl-icd-devel
sudo dnf install libXtst-devel.i686 libXv-devel.i686 mesa-libGLU-devel.i686 turbojpeg-devel.i686 xcb-util-keysyms-devel.i686 ocl-icd-devel.i686 glibc-devel.i686


# 編譯 64-bit 套件
# config for debian
PKGDIR=$HOME/Build/virtualgl
LIB64=lib/x86_64-linux-gnu
JPEG_LIBRARY=libturbojpeg.so.0

# config for archlinux
PKGDIR=$HOME/Build/virtualgl
LIB64=lib
JPEG_LIBRARY=libturbojpeg.so

# config for fedora
PKGDIR=$HOME/Build/virtualgl
LIB64=lib64
JPEG_LIBRARY=libturbojpeg.so

mkdir Build && cd Build
cmake .. \
-DTJPEG_LIBRARY=/usr/$LIB64/$JPEG_LIBRARY \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
-DTJPEG_INCLUDE_DIR=/usr/include \
-DCMAKE_INSTALL_LIBDIR=/usr/$LIB64 \
-DCMAKE_INSTALL_BINDIR=/usr/bin \
-DCMAKE_INSTALL_DOCDIR=/usr/share/doc/virtualgl \
-DVGL_FAKEXCB=1

make -j$(nproc)
make install DESTDIR=$PKGDIR

mv $PKGDIR/usr/bin/glxinfo $PKGDIR/usr/bin/vglxinfo
rm -rf *

# 編譯 32-bit 套件
# config for debian
PKGDIR=$HOME/Build/virtualgl-lib32
LIB32=lib/i386-linux-gnu
JPEG_LIBRARY=libturbojpeg.so.0

# config for archlinux
PKGDIR=$HOME/Build/virtualgl-lib32
LIB32=lib32
JPEG_LIBRARY=libturbojpeg.so

# config for fedora
PKGDIR=$HOME/Build/virtualgl-lib32
LIB32=lib
JPEG_LIBRARY=libturbojpeg.so

X11_LIBRARY=libX11.so.6
XEXT_LIBRARY=libXext.so.6
GL_LIBRARY=libGL.so.1

# 在 x86_64 系統上編譯 32-bit 套件
export CC="gcc -m32"
export CXX="g++ -m32"
export PKG_CONFIG_PATH="/usr/$LIB32/pkgconfig"

cmake .. \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
-DTJPEG_INCLUDE_DIR=/usr/include \
-DTJPEG_LIBRARY=/usr/$LIB32/$JPEG_LIBRARY \
-DCMAKE_INSTALL_LIBDIR=/usr/$LIB32 \
-DCMAKE_INSTALL_BINDIR=/usr/bin \
-DX11_X11_LIB=/usr/$LIB32/$X11_LIBRARY \
-DX11_Xext_LIB=/usr/$LIB32/$XEXT_LIBRARY \
-DOPENGL_gl_LIBRARY=/usr/$LIB32/$GL_LIBRARY

make -j$(nproc)
make install DESTDIR=$PKGDIR

rm -rf $PKGDIR/usr/bin
rm -rf $PKGDIR/usr/include
rm -rf $PKGDIR/usr/share
install -D -m755 bin/glxspheres $PKGDIR/usr/bin/glxspheres32

2019/10/9 8:12
應用擴展 工具箱


 [無發表權] 請登錄或者註冊


可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.