systemd 236-1 bug 修復 [論壇 - Ubuntu 非官方發行版討論]


正在瀏覽:   1 名遊客


 到底部   前一個主題   下一個主題  [無發表權] 請登錄或者註冊systemd 236-1 bug 修復
會員三級
註冊日期:
2017/3/23 10:15
所屬群組:
已註冊使用者
等級: 9
HP : 0 / 221
MP : 39 / 2179
EXP: 84
離線
=======================================
systemd 236-1 Time Synchronization fix
=======================================
$ sudo -s
# rm -r /var/lib/private/systemd/timesync

添加 systemd-timesync 使用者/群組
# userdel -r systemd-timesync

# useradd --system --home-dir /run/systemd --shell /usr/sbin/nologin -c 'systemd Time Synchronization,,,' systemd-timesync

# adduser --system --quiet --home /run/systemd --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin --group --gecos "systemd Time Synchronization" systemd-timesync

重新啟動 systemd-timesyncd 服務
# systemctl restart systemd-timesyncd.service

查看狀態
# systemctl status systemd-timesyncd.service
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
r preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2018-01-01 14:28:43 CST; 9s ago
Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
Main PID: 15289 (systemd-timesyn)
Status: "Synchronized to time server 59.124.29.241:123 (0.debian.pool.ntp.org
)."
Tasks: 2 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
└─15289 /lib/systemd/systemd-timesyncd

.....

2018/1/1 21:50
應用擴展 工具箱


 [無發表權] 請登錄或者註冊


可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.