5.10 ubuntu guide mirror [論壇 - 自由軟體中文翻譯討論]


正在瀏覽:   1 名遊客


 到底部   前一個主題   下一個主題  [無發表權] 請登錄或者註冊5.10 ubuntu guide mirror

註冊日期:
2005/12/26 0:58
所屬群組:
已註冊使用者
等級: NAN
HP : NAN / NAN
MP : NAN / NAN
EXP: NAN
離線
mirror

5.10 ubuntu guide

http://www.dlnow.com/ubuntuguide/

2005/12/28 15:45
應用擴展 工具箱


 [無發表權] 請登錄或者註冊


可以查看帖子.
不可發帖.
不可回覆.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.